พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ & สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. & รางวัล KU-KM Best Practic Awards

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาเขตศรีราชาทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 คือ
   1. ดร.ศิรินุช อินละคร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น ด้านการเรียนการสอน
   2. นายคณิต โลหากาศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ
   3. นายสุรศักดิ์ ศรีพรหม นิติกร ชำนาญการ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ กลุ่มงานบริหารและธุรการ

บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0062 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0066 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0068 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0058 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0052 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0044
บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0034 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0055 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0038 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0020 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0025 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0024
บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0019 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0002 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0007 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0070 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0014 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0001
บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0005 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0006 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0071 บุคลากรดีเด่น2560 ๑๗๑๒๒๘ 0072