วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมนำเสนอผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ มก.

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมนำเสนอผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 คือโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลแหลมฉบัง (ผลิตภัณฑ์น้ำปลา) จากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (ผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่า) โดยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนชุมชนเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินฯ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงวิทยาเขตศรีราชาต่อไป

23548116 10214672191422239 36383727 n 23477068 10214672184062055 189725227 n 23513107 10214672493949802 1366582 n 23548168 10214672492869775 284522528 n 23584026 10214280642037589 1429269707 o บริการวิชาการ ศรช. 171113 0003
บริการวิชาการ ศรช. 171113 0007 บริการวิชาการ ศรช. 171113 0008 บริการวิชาการ ศรช. 171113 0025