โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักสงฆ์ช่องเขาน้ำซับ

DSC 0073 DSC 0074 DSC 0076 DSC 0077 DSC 0079 DSC 0081
DSC 0082 DSC 0083 DSC 0085 DSC 0087 DSC 0088 DSC 0090
DSC 0093 DSC 0097 DSC 0099 DSC 0104 DSC 0108 DSC 0116
DSC 0117 DSC 0118 DSC 0121 DSC 0123 DSC 0124 DSC 0136
DSC 0137 DSC 0139 DSC 0141 DSC 0148 DSC 0153 DSC 0154
DSC 0156 DSC 0157 DSC 0158 DSC 0159 DSC 0160 DSC 0167
DSC 0171 DSC 0174 DSC 0175 DSC 0177 DSC 0178 DSC 0181
DSC 0182 DSC 0183 DSC 0184 DSC 0185 DSC 0186 DSC 0189
DSC 0190 DSC 0191 DSC 0192 DSC 0196 DSC 0197 DSC 0198
DSC 0199 DSC 0200 DSC 0207 DSC 0209 DSC 0214 DSC 0221
DSC 0222 DSC 0225 DSC 0228 DSC 0233 DSC 0235 DSC 0238
DSC 0240 DSC 0244 DSC 0245 DSC 0247 DSC 0249 DSC 0251
DSC 0252 DSC 0253 DSC 0255 DSC 0260 DSC 0264 DSC 0269
DSC 0277 DSC 0281