โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

  รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร (รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา) ทำพิธีเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 วิทยาเขตศรีราชา ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน ชลบุรี โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ (ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ) เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำแผน/ทบทวนแผนยุทศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา และพลโทสุรสิทธิ์ ถนัดทาง (รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) บรรยายหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์อาเซียน โดยมีผู้บริหารวิทยาเขต คณบดี คณาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานของวิทยาเขตศรีราชาเข้าร่วมโครงการฯ

0 1 3 4 7 13467327 893504817445523 1055920359 o
13467398 1089573857747809 70024345 o 13467547 1089573687747826 1872222431 o 13467758 1089573814414480 1437570109 o 13467878 1089573664414495 984462505 o 13493313 1089573764414485 1906494549 o 13493406 893504847445520 328418758 o
13493485 1089573751081153 120785715 o 13493485 1089573847747810 912950852 o 13493580 1089573824414479 597752496 o 13493627 1089573831081145 316600345 o 13493748 1089573644414497 130325189 o 13499515 893504780778860 1075835552 o
13499582 1089573651081163 1135041367 o 13499605 1089573864414475 623276586 o 13499673 1089573721081156 1246322008 o 13499746 893504874112184 2037490576 o 13499748 893504777445527 972097947 o 13499756 893504787445526 605326916 o
13499981 1089573791081149 473752306 o 13509349 1089573807747814 322293042 o 13509398 1089573777747817 1116355724 o 13509842 893504797445525 1770553841 o 13487369 1089572631081265 1988152762 n