สำรวจเส้นทางเดินชมธรรมชาติเขาน้ำซับ

   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เดินทางขึ้นเขาน้ำซับ เพื่อสำรวจเส้นทางเดินชมธรรมชาติและหาแนวทางการปรับปรุงเป็นเขตศึกษาธรรมชาติ

S 20578306 S 20578307 S 20578308 S 20578309 S 20578310 S 20578311
S 20578312 S 20578313 S 20578314 S 20578315 S 20578316 S 20578317
S 20578318 S 20578321 S 20578322