ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2559

  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2559 ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการว่า "สงกรานต์นอกกรุง ณ ทุ่งสุขลา" เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในงานนี้ได้กำหนดให้พิธีตักบาตรอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ หลังจากนั้นได้มีพิธีแห่พระพุทธชินสีห์จำลองและขบวนกลองยาว ตั้งแต่บริเวณประตู 3 ไปสิ้นสุดที่อาคาร 13 พลศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ได้สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโส อาทิเช่น รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลเรือตรี ดร.ประกอบ นิโครธานนท์ อาจารย์พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ ศาสตราจารย์อัมพิกา ไกรฤทธิ์ นาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานนท์ ผศ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล รศ.เกียรติยุทธ กวีญาณ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เมื่อเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำขอพรแล้ว รศ.ดร.วิโรจน อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโสได้ขึ้นกล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์(วันขึ้นปีใหม่ไทย) เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรและนิสิตของวิทยาเขตศรีราชา สุดท้ายได้มีกิจกรรมประกวดรำวงมาตรฐานย้อนยุค และการละเล่นพื้นบ้านของไทย และรับประทานอาหารร่วมกัน

DSC 0002 DSC 0005 DSC 0007 DSC 0008 DSC 0009 DSC 0011
DSC 0018 DSC 0023 DSC 0025 DSC 0029 DSC 0030 DSC 0031
DSC 0032 DSC 0034 DSC 0035 DSC 0043 DSC 0046 DSC 0053
DSC 0055 DSC 0056 DSC 0058 DSC 0059 DSC 0062 DSC 0066
DSC 0066 1 DSC 0066 2 DSC 0066 3 DSC 0066 4 DSC 0066 5 DSC 0066 6
DSC 0066 7 DSC 0066 8 DSC 0066 9 DSC 0066 10 DSC 0074 DSC 0077
DSC 0081 DSC 0084 DSC 0086 DSC 0087 DSC 0088 DSC 0090
DSC 0091 DSC 0092 DSC 0093 DSC 0094 DSC 0097 DSC 0101
DSC 0102 DSC 0103 DSC 0104 DSC 0105 DSC 0108 DSC 0111
DSC 0113 DSC 0116 DSC 0117 DSC 0121 DSC 0122 DSC 0123
DSC 0127 DSC 0136 DSC 0138 DSC 0140 DSC 0141 DSC 0142
DSC 0143 DSC 0144 DSC 0145 DSC 0146 DSC 0147 DSC 0149
DSC 0150 DSC 0151 DSC 0157 DSC 0158 DSC 0159 DSC 0160
DSC 0161 DSC 0164 DSC 0165 DSC 0167 DSC 0170 DSC 0172
DSC 0174 DSC 0176 DSC 0178 DSC 0180 DSC 0183 DSC 0193
DSC 0205 DSC 0206 DSC 0208 DSC 0209 DSC 0210 DSC 0211
DSC 0213 DSC 0214 DSC 0215 DSC 0216 DSC 0217 DSC 0218
DSC 0219 DSC 0220 DSC 0221 DSC 0222 DSC 0223 DSC 0224
DSC 0225 DSC 0226 DSC 0228 DSC 0231 DSC 0235 DSC 0236
DSC 0246 DSC 0255 DSC 0256 DSC 0258 DSC 0260 DSC 0262
DSC 0264 DSC 0266 DSC 0268 DSC 0270 DSC 0271 DSC 0272
DSC 0276 DSC 0281 DSC 0284 DSC 0292 DSC 0294 DSC 0302
DSC 0303 DSC 0304 DSC 0306 DSC 0310 DSC 0311 DSC 0313
DSC 0314 DSC 0316 DSC 0317 DSC 0320 DSC 0322 DSC 0323
DSC 0333 DSC 0335 DSC 0336 DSC 0337 DSC 0341 DSC 0344
DSC 0345 DSC 0347 DSC 0348 DSC 0350 DSC 0352 DSC 0353
DSC 0355 DSC 0357 DSC 0359 DSC 0361 DSC 0367