เปิดโครงการ Pirates campus tour “สร้างแรงบันดาลใจมุ่งไกลทางฝัน” ประจำปีการศึกษา 2558

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยงานกิจการนิสิต จัดโครงการ Pirates campus tour "สร้างแรงบันดาลใจมุ่งไกลทางฝัน" ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นโครงการที่จัดโดย วิทยาเขตศรีราชาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตให้เล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนการใช้ชีวิต การวางเป้าหมายในชีวิต ตลอดจนการวางแผนการเตรียมตัวหางานและการประกอบอาชีพในอนาคต
  โครงการนี้ อุปนายกสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชากล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายโดย วิทยากรจากสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ วิทยาเขตศรีราชา

20160209 255 20160209 411 20160209 4275 20160209 2804 20160209 9637 20160209 7531
20160209 8773 20160209 383 20160209 1274 20160209 1394 20160209 1780 20160209 2075
20160209 5011 20160209 5351 20160209 5446 20160209 5448 20160209 5616 20160209 7667
20160209 9722 20160209 2578