พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยนครพนม

  รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานและการเรียนการสอนของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
  ต่อมาในช่วงบ่าย ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินพาณิชย์ ระหว่างวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา คณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัย เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม

S  8830984 S  8830985 S  8830986 S  8830987 S  8830988 S  8830990
S  8830991