ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมปั่นจักรยานเพื่อบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

S  8830978 S  8830979 S  8830996 S  8830999 S  8831000 S  8830997
S  8830998