อวยพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี ขุนทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทตัวแทนคณาจารย์ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S  8822808 S  8822811 S  8822812 S  8822813