ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี จากนั้นได้เข้าร่วมรดน้ำคารวะบูรพาจารย์อาวุโส ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมพาพันธ์ 2559

S  8781829 S  8781830 S  8781833 S  8781834 S  8781835 S  8781836
S  8781839