การศึกษาแนวทางพัฒนาเขาน้ำซับเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางระบบนิเวศ

  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ตฤน แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการวิทยาเขตศรีราชา อ.ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ขึ้นสำรวจเขาน้ำซับ เพื่อศึกษาหาแนวทางพัฒนาเขาน้ำซับเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางระบบนิเวศ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างต้นแบบการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และระบบนิเวศของเขาในเขตภาคตะวันออก เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

DSC04494 DSC04498 DSC04499 DSC04502 DSC04503 DSC04504
DSC04509 DSC04510 DSC04511 DSC04514 DSC04516 DSC04518
DSC04522 DSC04523 DSC04526 DSC04529 DSC04530 DSC04531
DSC04533 DSC04536 DSC04537 DSC04539 DSC04540 DSC04542
DSC04543 DSC04544 DSC04545 DSC04547 DSC04548 DSC04550
DSC04552 DSC04555 DSC04557 DSC04558 DSC04561 DSC04562
DSC04563 DSC04565 DSC04568 DSC04571 DSC04573 DSC04574
DSC04576 DSC04577 DSC04579 DSC04597 DSC04598 DSC04600
DSC04606 DSC04610 DSC04621 DSC04622 DSC04626 DSC04629
DSC04631 DSC04644 DSC04648 DSC04652 DSC04654 DSC04660