ผศ.วิมล รอดเพ็ชร รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะทำงานมาติดตามและแนะนำการดำเนินการระบบ ERP ของวิทยาเขตศรีราชาและส่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชา

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ผศ.วิมล รอดเพ็ชร รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะทำงานมาติดตามและแนะนำการดำเนินการระบบ ERP ของวิทยาเขตศรีราชาและส่วยงานภายในวิทยาเขต โดยมีนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ทรัพย์สินและสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและ รศ.นส.พ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชามอบของที่ระลึก

S  5398595 S  5398596 S  5398597 S  5398598 S  5398599 S  5398600
S  5398601