ตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตศรีราชา

      เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 ได้มีการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2557 การนี้ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชาให้การต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธาน จากคณะศึกษาศาสตร์, ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ กรรมการ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ , ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ กรรมการ จากคณะประมง, รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต กรรมการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์, นางสาวณัฏยา เบ้าสุภีเลขานุการ จากสำนักประกันคุณภาพ และนางยุพิน เสมอวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาได้บรรยายสรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ตนเอง และสรุปผลการประเมินให้ผู้บริหารได้รับทราบ

DSC01468 DSC01469 DSC01470 DSC01472 DSC01473 DSC01478
DSC01481 DSC01483 DSC01486 DSC01490 DSC01493