มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ได้รับเกียรติจากอำเภอศรีราชา โดย ท่านนายอำเภอ พรชัย ถมกระจ่าง ให้ใช้สถานเพื่อจัดการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอศรีราชา ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

untitled-4818 untitled-4825 untitled-4827 untitled-4828 untitled-4836 untitled-4841
untitled-4843 untitled-4847 untitled-4850 untitled-4853 untitled-4858 untitled-4859
untitled-4860 untitled-4861 untitled-4868 untitled-4872 untitled-4881 untitled-4883
untitled-4886 untitled-4887 untitled-4888 untitled-4889 untitled-4890 untitled-4891
untitled-4892 untitled-4893 untitled-4895 untitled-4896 untitled-4897 untitled-4898
untitled-4899 untitled-4901 untitled-4902 untitled-4903 untitled-4904 untitled-4905
untitled-4906 untitled-4908 untitled-4909 untitled-4911