โครงการ Open House (เปิดบ้านคณะวิชา)

    วันอังคารที่ 25 ส.ค. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ Open House (เปิดบ้านคณะวิชา)ในการนี้ได้ มอบหมาย อ.ดร.ภัทราวดี สุ่มทอง นาคมี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานและให้การต้อนรับ คณะครู อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จากนั้นคณะครู อาจารย์และนักเรียน เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะพานิชยนาวีนานาชาติ โดยมีการบรรยาย สาธิตและกิจกรรม ของคณะวิชาที่เน้นเรื่องที่เป็นที่สนใจและอัตลักษณ์ ของแต่ละคณะ สาขาวิชา

untitled--2 untitled--3 untitled--4 untitled--5 untitled--6 untitled--7
untitled--8 untitled--9 untitled--10 untitled--11 untitled--12 untitled--13
untitled--14 untitled--15 untitled--16 untitled- untitled-00299 untitled-00304
untitled-00308 untitled-00309 untitled-00312 untitled-00321 untitled-00324 untitled-00326
untitled-00330 untitled-00335 untitled-00338 untitled-00347 untitled-00352 untitled-00353
untitled-00354 untitled-00355 untitled-00365 untitled-00369 untitled-00372 untitled-00373
untitled-00375 untitled-00379 untitled-00380 untitled-00382 untitled-00387 untitled-00388
untitled-00392 untitled-00394 untitled-00402 untitled-00403 untitled-00407 untitled-00409
untitled-00411 untitled-00415 untitled-00416 untitled-00418 untitled-00422 untitled-00423
untitled-00426 untitled-00428 untitled-00429 untitled-00435 untitled-00437 untitled-00438
untitled-00442 untitled-00443 untitled-00447 untitled-00449 untitled-00453 untitled-00454
untitled-00456 untitled-00457