สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมศรีราชา "เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘"

    สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมวิทยาเขตศรีราชา "เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8" รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้เกียรติเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเข้าร่วมโครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมวิทยาเขตศรีราชา ในการนี้ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาให้การต้อนรับ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชากล่าวต้อนรับและรายงานการจัดโครงการครั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาได้บรรยายหัวข้อเรื่อง การบริหารวิทยาเขตศรีราชา ลำดับต่อมารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อเรื่อง การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อเรื่อง เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8 และได้เปิดโอกาสให้บุคลากรวิทยาเขตศรีราชาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดงานในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

untitled- untitled-1 untitled-2 untitled-3 untitled-4 untitled-5
untitled-6 untitled-7 untitled-8 untitled-9 untitled-10 untitled-11
untitled-12 untitled-13 untitled-14 untitled-16 untitled-18 untitled-20
untitled-21 untitled-22-2 untitled-22-3 untitled-22-4 untitled-22 untitled-23
untitled-24 untitled-25 untitled-26 untitled-27 untitled-28 untitled-29
untitled-30 untitled-31 untitled-32 untitled-33 untitled-34 untitled-35
untitled-36 untitled-37-2 untitled-37 untitled-38 untitled-39 untitled-40
untitled-41 untitled-42 untitled-43 untitled-44 untitled-45 untitled-46
untitled-47 untitled-48 untitled-49 untitled-51 untitled-52 untitled-53
untitled-54 untitled-55 untitled-56 untitled-57 untitled-58 untitled-59
untitled-60 untitled-61 untitled-62 untitled-63 untitled-64 untitled-65
untitled-66 untitled-67 untitled-68 untitled-69 untitled-70 untitled-71