โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพ
สู่ชุมชน

    โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพสู่ชุมชน (มหกรรมฝึกอาชีพ) เพื่อเน้นฝึกอาชีพด้านการเกษตรและงานฝีมือ ที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง โดยมีโครงการจำนวน 6 อาชีพ ได้แก่ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด, การทำมุ้งลวดหน้าต่าง, เครื่องประดับจากคริสตัล : สร้อยข้อมือ, ศิลปการต่อผ้าขั้นประยุกต์ : ที่เก็บกุญแจ, สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก จัดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

AVS 001 AVS 002 AVS 003 AVS 004 AVS 005 AVS 006
AVS 007 AVS 008 AVS 009 AVS 010 AVS 011 AVS 012
AVS 013 AVS 014 AVS 015 AVS 016 AVS 017 AVS 018
AVS 019 AVS 020 AVS 021 AVS 022 AVS 023 AVS 024
AVS 025 AVS 026 AVS 027 AVS 028 AVS 029 AVS 030
AVS 031 AVS 032 AVS 033 AVS 034 AVS 035 AVS 036
AVS 037 AVS 038 AVS 039 AVS 040 AVS 041 AVS 042
AVS 043 AVS 044 AVS 045 AVS 046 AVS 047 AVS 048
AVS 049 AVS 050 AVS 051 AVS 052 AVS 053 AVS 054
AVS 055 AVS 056 AVS 057 AVS 058 AVS 059 AVS 060
AVS 061 AVS 062 AVS 063 AVS 064