พิธีเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ ๑๐ และ
งานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา

    รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10 และงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต โดยมี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร 13 พลศึกษา พร้อมทั้งได้มีพิธีมองรางวัลโครงการวิจัยดีเด่น และบริการวิชาการดีเด่น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวขอบคุณ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต วิทยาเขตศรีราชา

B-26 B 01 B 03 B 04 B 05 B 06
B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12
B 13 B 14 B 15 B 16 B 17 B 18
B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 25
C 01 C 02 C 03 C 04 C 05 C 06
C 07 C 08 C 09 C 10 C 11 C 12
C 13 C 14 C 15 C 16 D-53 D-54
D-55 D 01 D 02 D 03 D 04 D 05
D 06 D 07 D 08 D 09 D 10 D 11
D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17
D 18 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23
D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29
D 30 D 31 D 32 D 33 D 34 D 35
D 36 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47
D 48 D 49 D 50 D 51 D 52