การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้สถานที่เพื่อจัดการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๙๓๐๑ อาคาร ๙ ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

000 001 001 1 001 2 001 3 001 4
001 5 001 6 001 7 001 8 001 9 001 10
001 11 001 12 001 13 001 14 001 15 001 16
001 17 001 18 001 19 001 20 001 21 001 22
001 23 001 24 001 25 001 26 001 27 001 28
001 29 001 30 001 31 001 32 001 33 001 34
001 35 001 36 001 37 001 38 001 39 001 40
001 41 001 42 001 43 001 44 001 45 001 46
001 47 001 48 001 49 001 50 001 51 001 52
001 53 001 54 001 55 001 56 001 57 001 58
101 102 103 1-2212 1-2216 1-2217
1-2218 1-2219 1-2222 1-2223 1-2225 1-2226
1-2228 1-2229 1-2234