โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

    อ.ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑ และ ๒ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๑๓ พลศึกษา โครงการนี้ดำเนินการโดยงานกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เพื่อเป็นการรับขวัญนิสิตใหม่ทุกคนให้เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา แนะนำให้นิสิตใหม่รู้จักวิทยาเขตศรีราชา รวมถึงข้อมูลในการเป็นนิสิตและการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร

AVS2 0004 AVS2 0005 AVS2 0006 AVS2 0007 AVS2 0008 AVS2 0009
AVS2 0010 AVS2 0011 AVS2 0012 AVS2 0013 AVS2 0014 AVS2 0015
AVS2 0016 AVS2 0017 AVS2 0018 AVS2 0019 AVS2 0020 AVS2 0021
AVS2 0022 AVS2 0023 AVS2 0024 AVS2 0025 AVS2 0026 AVS2 0027
AVS2 0028 AVS2 0029 AVS2 0031 AVS2 0035 AVS2 0036 AVS2 0037
AVS2 0039 AVS2 0040 AVS2 0041 AVS2 0042 AVS2 0043 AVS2 0044
AVS2 0045 AVS2 0046 AVS2 0047 AVS2 0048 AVS2 0049 AVS2 0050
AVS2 0051 AVS2 0052 AVS2 0053 AVS2 0054 AVS2 0055 AVS2 0056
AVS2 0058 AVS2 0059 AVS2 0060 AVS2 0062 AVS2 0063 AVS2 0064
AVS2 0065 AVS2 0067 AVS2 0068 AVS2 0069 AVS2 0070 AVS2 0071
AVS2 0072 AVS2 0073 AVS2 0077 AVS2 0078 AVS2 0079 AVS2 0080
AVS2 0081 AVS2 0082 AVS2 0083 AVS2 0085 AVS2 0086 AVS2 0089
AVS2 0090 AVS2 0091 AVS2 0094 AVS2 0095 AVS 0001 AVS 0002
AVS 0003 AVS 0004 AVS 0005 AVS 0006 AVS 0007 AVS 0008
AVS 0009 AVS 0010 AVS 0011 AVS 0013 AVS 0014 AVS 0015
AVS 0016 AVS 0017 AVS 0019 AVS 0020 AVS 0021 AVS 0022
AVS 0023 AVS 0024 AVS 0025 AVS 0026 AVS 0027 AVS 0028
AVS 0029 AVS 0031 AVS 0035 AVS 0037 AVS 0040 AVS 0041
AVS 0043 AVS 0044 AVS 0045 AVS 0046 AVS 0047 AVS 0049
AVS 0052 AVS 0054 AVS 0057 AVS 0058 AVS 0059 AVS 0060
AVS 0061 AVS 0063 AVS 0064 AVS 0065 AVS 0066 AVS 0068
AVS 0070 AVS 0073 AVS 0074 AVS 0075 AVS 0076 AVS 0077
AVS 0078 AVS 0080 AVS 0081 AVS 0082 AVS 0083 AVS 0085
AVS 0086 AVS 0087 AVS 0088 AVS 0089 AVS 0090 AVS 0091
AVS 0093 AVS 0094 AVS 0095 AVS 0097 AVS 0099 AVS 0100