พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 (English Camp)

    รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 (English Camp) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 9302 อาคารศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการนี้จัดขึ้นโดยคณะวิทยการจัดการ ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2558

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3