โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ใน ระบบ มคอ.มก. (KU.TQF)"

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12
1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18
1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24
1-25 1-26 1-27 1-28 1-29