รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร(สภ.)

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม (รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา) และนายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) ผศ.ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์อรรถพล ชัยมนัสกุล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประสานงานชุมชนและกิจการพิเศษ) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร(สภ.) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

DSC 0179 DSC 0170 DSC 0169 DSC 0157 DSC 0183 DSC 0182