ประชุมการจัดกิจกรรม “Academic Roadshow” โดย Gistda

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 มีการประชุมการจัดกิจกรรม “Academic Roadshow” ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก(ศวภ.4) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในมก. ศรช. ร่วมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจได้แสดงความจำนงขอเข้ารับการฝึกงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ อาคารพลศึกษา ในการนี้มีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ได้แก่ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ นายชินทัตต์ เขียวแก้ว (นักพัฒนานวัตกรรม) นายธีรสุวัฒน์ ศรีสุวิชโย (นักพัฒนานวัตกรรม) ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก(ศวภ.4) ได้แก่ นายฤทธิรงค์ วิภาตะศิลปิน (ผู้อำนวยการศวภ.4 วท.) น.ส.พรชนก เหรียญประยูร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศวภ.4) และจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้แก่ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม (รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา) พลเรือเอกสุพิทย์ อำนวย (คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ) ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ (ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา) ดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) อาจารย์เมธี จันทโรปกรณ์(หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

atsb00001 atsb00002 atsb00004 atsb00005 atsb00006 atsb00009
atsb00014 atsb00015 atsb00017 atsb00019 atsb00020