การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจาก Institute of Management Technology, Nagpur

     การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจาก Institute of Management Technology, Nagpur เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ขอความอนุเคราะห์นำ Dr.Rajnandan Patnaik Professor (Strategy) Chairperson : International Relations Editor : IMT Case Journal จาก Institute of Management Technology, Nagpur จากประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมและพบรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และความร่วมมือด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม (รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา) ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ (ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา) ดร.จุมพฏ บริราช (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ) ผศ.ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์อรรถพล ชัยมนัสกุล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประสานงานชุมชนและกิจการพิเศษ) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ให้การต้อนรับ การนี้ได้เยี่ยมชมงานห้องสมุดของวิทยาเขตศรีราชา โดยมีนางสาวมาลี ใจตั้ง (หัวหน้างานห้องสมุด) และนางสาวสุภาวดี ไตรผักแว่น (บรรณารักษ์) ร่วมให้การต้อนรับ
atsa00008 atsb00000 atsb00002 atsb00004 atsb00007 atsb00009
atsb00010 atsb00011 atsb00012 atsb00013 atsb00014