ต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร. กมลชัย ตรงวานิชนาม รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

          
          การต้อนรับและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยเบื้องต้นได้มีพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค สักการะศาลพ่อปู่ฤษีตาวัว ศาลปู่ขาว และพระพุทธชินสีห์จำลอง การนี้มีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (พล.ร.อ.สุพิทย์ อำนวย) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ) ตัวแทนจากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (อาจารย์ เกวลิน มะลิ และอาจารย์ กนกพร เพียรประเสริฐ) ร่วมด้วยบุคลากรจากงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในการเข้ารับหน้าที่การบริหารงานของวิทยาเขตศรีราชา ในการนี้รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ได้แถลงนโยบายและแนวทางการบริหารงานวิทยาเขตศรีราชา ให้กับผู้บริหารและบุคลากรได้รับทราบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้นำของที่ระลึก เช่น พระเครื่อง เอกสาร เป็นต้น ซึ่งได้เตรียมมามอบให้กับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตศรีราชาด้วย

DSC 6924 DSC 6928 DSC 6933 DSC 6937 DSC 6939 DSC 6946
DSC 6950 DSC 6958 DSC 6961 DSC 6963 DSC 6964 DSC 6968
DSC 6970 DSC 6974 DSC 6975 DSC 6978 DSC 6979 DSC 6981
DSC 6989 DSC 6990 DSC 6991 DSC 6992 DSC 6993 DSC 6994
DSC 6995 DSC 6996 DSC 6997 DSC 6998 DSC 7000 DSC 7003
DSC 7006 DSC 7007 DSC 7009 DSC 7012 DSC 7013 DSC 7015
DSC 7018 DSC 7021 DSC 7023 DSC 7027 DSC 7029 DSC 7033
DSC 7038 DSC 7039 DSC 7042 DSC 7045 DSC 7047 DSC 7050
DSC 7051 DSC 7053 DSC 7056 DSC 7058