โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2557

          
          โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา โดยมี ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานประกันคุณภาพมีความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาคุณภาพจากทุกภาคส่วนตามนโยบายคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการนี้ มีผู้บริหาร อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมจำนวน 55 คน

DSC 0343 DSC 0344 DSC 0345 DSC 0347 DSC 0348 DSC 0350
DSC 0351 DSC 0352 DSC 0353 DSC 0354 DSC 0356 DSC 0358
DSC 0359 DSC 0361 DSC 0362 DSC 0363 DSC 0365 DSC 0366
DSC 0368 DSC 0369 DSC 0371 DSC 0372 DSC 0375 DSC 0376
DSC 0382 DSC 0383 DSC 0384