คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ(นายเรวัติ อ่ำทอง) และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน นำโดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล) รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ (ผศ.พันธิภา ศรีนามเมือง) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (นายพิเศษ ปั้นรัตน์) หัวหน้างานบริหารและธุรการ (นางสาวพรรทิมา ติยะบุตร) พร้อมด้วยบุคลากรรวมจำนวน 40 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงาน ได้แก่ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ(e-Office) และระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) ของวิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ในการนี้ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นเป็นการนำเสนอพร้อมสาธิตการใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ(e-Office) และระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) ซึ่งเป็นการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาเขตศรีราชา โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์(นายพนมพร สาคร) เป็นผู้นำเสนอ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและดำเนินการที่เป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ วิทยาเขตศรีราชาได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจนั่งรถชมวิวเพื่อชมบรรยากาศโดยรอบของวิทยาเขตศรีราชาในโอกาสการมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

atsb00000 atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005
atsb00006 atsb00007 atsb00008 atsb00009 atsb00010 atsb00011
atsb00012 atsb00013 atsb00014 atsb00015 atsb00016 atsb00017