รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC)

          คณะวิทยาการจัดการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการลงทุนให้นิสิตและผู้สนใจ ทั่วไป โดยจัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ขึ้น เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2 ในการนี้ มีคณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และบริษัทจดทะเบียน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คุณจรัมพร โชติกเสถียร), ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (ดร.กฤษฎา เสกตระกลู), รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์) ตลอดจนอาจารย์ นิสิต และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

atsb00000 atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005
atsb00006 atsb00007 atsb00008 atsb00009 atsb00010 atsb00011
atsb00012 atsb00013 atsb00014 atsb00015 atsb00016 atsb00029
atsb00017 atsb00018 atsb00019 atsb00020 atsb00021 atsb00030
atsb00022 atsb00025 atsb00026 atsb00027 atsb00028 atsb00023
atsb00024 atsb00031 atsb00032 atsb00033 atsb00034 atsb00036