รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้อำนวยการวิทยาเขตศรีราชา
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิทยบริการ ครบรอบ 18 ปี