The International Conference and Workshop on “Erasmus Mundus - Beyond - EU – Asia Regional (West)Higher Education - Research Cooperation”

          งานประชุมวิชาการ Erasmus Mundus & Beyond: EU – Asia Regional (West) Higher Education & Research Cooperation และ Concluding meeting of Asia Regional Projects (2010) เมื่อวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมวิชาการ Erasmus Mundus & Beyond: EU – Asia Regional (West) Higher Education & Research Cooperation และ Concluding meeting of Asia Regional Projects (2010) ซึ่งเป็นการประชุมแสดงผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี (รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์) เป็นผู้กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

DSC 0009 DSC 0014 DSC 0019 DSC 0028 DSC 0030 DSC 0032
DSC 0036 DSC 0045 DSC 0051 DSC 0055 DSC 0062 DSC 0072
DSC 0075 DSC 0082 DSC 0085 DSC 0095 DSC 0114 DSC 0124
DSC 0146 DSC 0158 DSC 0231 DSC 0234 DSC 0239 DSC 0242
DSC 0249 DSC 0250 DSC 0254 DSC 0256 DSC 0257 DSC 0260
DSC 0273 DSC 0305 DSC 0306 DSC 0308 DSC 0313 DSC 0318
DSC 0323 DSC 0383 DSC 0386 DSC 0392 DSC 0397 DSC 0403
DSC 0406 DSC 3957 DSC 3962 DSC 3983 DSC 3999 DSC 4064
DSC 4077 DSC 4079 DSC 4087 DSC 4093 DSC 4094 DSC 4099
DSC 4104 DSC 4106