การอบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบที่ควรรู้ของอาจารย์และบุคลากร

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยาเขตศรีราชาจัดโครงการอบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบที่ควรรู้ของอาจารย์และบุคลากร ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณให้กับอาจารย์และบุคลากรในฐานะพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย(นายฉัตรชัย จรูญพงศ์) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวินัยและจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร มก.” ทั้งนี้ มีอาจารย์และบุคลากรของวิทยาเขตศรีราชาจากหน่วยงานคณะ/สำนักเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 138 คน

atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00005 atsb00006 atsb00007
atsb00008 atsb00011 atsb00012 atsb00017 atsb00019 atsb00021
atsb00028 atsb00029 atsb00030 atsb00032 atsb00033 atsb00000