โครงการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลจัดโครงการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาอังกฤษในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งนับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก โดยการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงานด้านจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้อำนวยการสำนักมะเบียนและประเมินผล (นายสหัส ภัทรฐิตินันท์) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) ในฐานะผู้แทนวิทยาเขตได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ทั้ง 4 วิทยาเขต เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 40 คน

atsb00000 atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005
atsb00006 atsb00007 atsb00008 atsb00009 atsb00010 atsb00011
atsb00012 atsb00013 atsb00014