รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตศรีราชา

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รศ. ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ เพื่อชี้แจงแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานในระดับหน่วยงานสนับสนุนของวิทยาเขต

atsb00000 atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005
atsb00006 atsb00007