** หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการ  กิจกรรมวัน/เวลา (ขยายเวลา)
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)ตั้งแต่วันนี้ - 7 กรกฎาคม 2560
28 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลบทความวิจัย21 กรกฎาคม 2560
7 สิงหาคม 2560
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขแล้ว4 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
ประกาศผลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์14 สิงหาคม 2560
ชำระเงินค่าสมัคร (สำหรับผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมฟัง)14-20 สิงหาคม 2560
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2560
วันจัดประชุม31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560


          
                 • การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที
        • ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน
                1. ภาษาไทย
                2. ภาษาอังกฤษ
        • โดยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน

        ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามรายละเอียด ดังนี้
        • เล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings)
        • การตีพิมพ์ในวารสาร (Journals)
                1. วารสาร International Scientific Journal of Engineering and Technology(ISJET) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษเท่านั้น)
                2. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategies, JEMS) ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (รับทั้งบทความภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
                3. วารสาร Management Sciences Review (MSR) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (รับทั้งบทความภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

ประเภทการเข้าร่วมค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไปบุคลากรและนิสิต มก.
ผู้นำเสนอผลงาน1,800 บ.1,000 บ.
ผู้เข้าร่วมฟัง
(มีชื่อในผลงาน แต่ไม่นำเสนอ)
1,200 บ.ฟรี
ผู้เข้าร่วมฟัง (ไม่มีชื่อในผลงาน)1,000 บ.ฟรี

** หมายเหตุ ::
         • ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการประชุม
วิชาการฯ ครั้งนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการในสังกัด
         • สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถชำระค่าลงทะเบียนโดยการตัดโอนผ่านระบบ


         1) ดาวน์โหลดใบแทนการชำระเงิน ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ http://www.src.ku.ac.th/conference
         2) สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถทำการตัดโอนเข้าสู่ระบบ

**สำหรับค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัครชำระเงินแล้วไม่ได้มาเสนอผลงาน ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน