กิจกรรมวัน/เวลา
ประชาสัมพันธ์โครงการเมษายน 2561
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)ตั้งแต่วันนี้ - 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลบทความวิจัย18 กรกฎาคม 2561
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขแล้ว1 สิงหาคม 2561
ประกาศผลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์14 สิงหาคม 2561
การชำระเงินค่าสมัคร (สำหรับผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมฟัง)15-20 สิงหาคม 2561
วันจัดประชุม30 สิงหาคม 2561         การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเท่านั้น (ไม่มีการนำเสนอภาคโปสเตอร์)

ประเภทการเข้าร่วมค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน (นิสิต/นักศึกษา)2,500 บ.
ผู้นำเสนอผลงาน (อาจารย์/บุคคลทั่วไป)3,000 บ.
ผู้เข้าร่วมงาน1,200 บ.