ENG  | TH  
 
 


ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา ข่าวนิสิต ข่าวฝึกอบรม สัมมนา ข่าวสมัครงาน ข่าวสอบราคา ข่าวภายในวิทยาเขต

 1. ข่าวมหาวิทยาลัย

  11-02-59กำหนดวันจองหอพักสำหรับนิสิตชั้นปี 1 รหัส 59
 2. ข่าวการศึกษา

  26-04-59โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
  07-04-59โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
  01-04-59ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
  24-03-59ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่น 14
  09-03-59กำหนดการและเอกสารการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
  14-09-58ตารางกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 3. ข่าวนิสิต

  04-05-59ประกาศวัดตัว ชุดครุยและชุดสูท รอบที่ 2
  02-05-59ขอเชิญนิสิต เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
  11-04-59ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2559
  25-03-59ประกาศ แนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพักนิสิต ประจำภาคต้น 2559
  08-03-59กำหนดการชำระค่าน้ำ-ไฟฟ้าหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย 2558 (แก้ไข)
  10-02-59โครงการเปิดรับอาสาสมัครนักสิทธฺมนุษยชนรุ่น11
  04-02-59ประกาศรับชุดครุยและชุดสูท ประจำปีการศึกษา 2558
  28-01-59ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
  24-11-58เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 4. ข่าวฝึกอบรม สัมมนา

  19-04-59โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
 5. ช่าวสมัครงาน

  04-05-59คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา
  04-05-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  03-05-59คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนักวิชาการพัสดุ
  03-05-59คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
  03-05-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  02-05-59คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  29-04-59คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการเงิน จำนวน 4 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการตลาด จำนวน 2 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
  18-04-59คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
  11-03-59คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวนหลายอัตรา
 6. ข่าวสอบราคา

  02-05-59มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารกลาง จำนวน 2 ร้าน
  02-05-59มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อให้บริการภายในหอพักนิสิต (ร้านเช่าหนังสือ บริเวณกลุ่มอาคาร 8 หอพักนิสิต)
  29-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
  29-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศสอบราคาจ้างบริการจัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับบุคลากรและนิสิต รุ่น ๖-๗
  22-04-59มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
  21-04-59คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบด้วยอุลตร้าโซนิค ครั้งที่ 2    จำนวน  1   ชุด
 7. ข่าวภายในวิทยาเขต

  03-05-59พบ thumb drive สีฟ้า ที่อาคาร 17 กรุณาติดต่อขอรับคืน
  27-04-59โครงการจัดประชุม คณะกรรมการคุมสอบ สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2558
  22-03-59ประกาศรับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารเช้า บริเวณหน้าหอพักนิสิต มก.ศรีราชา
  16-03-59ป้องกันเหตุ ถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
  23-11-58แบบฟอร์มขอใช้บริการอาคารพลศึกษาและสนามกีฬาต่าง ๆ
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>            

An historical timeline of Lake Nona

dot-1 dot-2 dot-3 Move Left Move Right
 
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้1082
เมื่อวานนี้1102
สัปดาห์นี้22923
สัปดาห์ที่แล้ว25433
เดือนนี้8012
เดือนที่แล้ว37657
จำนวนผู้ชมทั้งหมด1225582