ENG  | TH  
 
 


ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา ข่าวนิสิต ข่าวฝึกอบรม สัมมนา ข่าวสมัครงาน ข่าวสอบราคา ข่าวภายในวิทยาเขต

 1. ข่าวมหาวิทยาลัย

  31-03-58ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  30-03-58นิสิตภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันในงาน NSC 2015 
  16-03-58กำหนดวันจองหอพักนิสิต สำหรับนิสิตปี 1 รหัส 58 - เอกสารแนบ
  13-03-58การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 34 เกษตรศาสตร์เกมส์
  19-02-58งานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดบริการงานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธาแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  06-02-58ประกาศเปิดรับสมัครร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารเช้า หน้าหอพักนิสิต (Morning Food)
 2. ข่าวการศึกษา

  20-04-58ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  20-04-58คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558
  02-04-58ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558
  26-03-58คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
  26-03-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) รอบที่ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
  15-03-58กำหนดการและเอกสารการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
  06-02-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
  25-11-57ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง KU Admission 
 3. ข่าวนิสิต

  21-04-58***ด่วน*** ประกาศวิชา 01999213  Environment, Technology, and Life ถึง นิสิตที่ ติด I  ปีการศึกษา 2557/1
  17-04-58ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558
  10-04-58นายชาครีย์ แสงไทร และ กันยกร แก้วรุ่งเรือง ติดต่อรับเกียรติบัตรและเข็มบริจาคโลหิต ที่ห้องพยาบาล
  07-04-58ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตหรือผู้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Academic Roadshow ครั้งที่ 2 จาก สทอภ. (GISTDA) ในวันที่ 30 เม.ย. 2558 เวลา 8.30 - 12.30 น. 
  07-04-58เชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรฯ ในวันที่ 29 เม.ย. 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
  31-03-58บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม ค่ายคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา ครั้งที่ 5
  31-03-58สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุฯ ทำการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแฟ่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558
  31-03-58โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 
  31-03-58คัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2558
  30-03-58แนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
  14-10-57นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกสระว่ายนำ้
 4. ข่าวฝึกอบรม สัมมนา

  10-04-58อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเต้าหู้ปลา
  10-04-58โครงการฝึกอบรมพิเศษ  " ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง "
  09-04-58ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร" ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558
  09-04-58ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "SET on Campus" ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
  30-03-58ขอเชิญร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพิ่มพลังจิตใต้สำนึกเพื่อความสุข และสำเร็จในชีวิต
  30-03-58โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
 5. ช่าวสมัครงาน

  16-04-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
  07-04-58คณะเศรษฐศาสตร์  ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
  26-03-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  26-03-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบัญชี
  26-03-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการเงิน
  26-03-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
  26-03-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 6. ข่าวสอบราคา

  09-04-58สำนักงานวิทยาเขต ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารกลาง (จำนวน 3 ร้าน)
  09-04-58สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 10108 จำนวน 2 รายการ
  09-04-58สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ
  09-04-58สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกจำลองสะพานเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
  02-04-58สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ จำนวน 4 รายการ
  31-03-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ทดลองการเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์ จำนวน 1 ชุด
  31-03-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองสำหรับศึกษาระบบอุทกวิทยาจำลอง  จำนวน 1 ชุด
  31-03-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานและสถิตยศาสตร์  จำนวน 1 ชุด
 7. ข่าวภายในวิทยาเขต

  27-02-58สงวนที่จอดรถสำหรับบุคลากร บริเวณระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 6 เริ่มวันที่ 2 มี.ค. 2558 นี้
  29-01-58ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการสนามฟุตซอล - ขั้นตอนการขอใช้
  16-01-58การขอใช้อาคารพลศึกษา สนามกีฬาต่าง ๆ ให้ยืนแบบฟอร์มขอใช้ได้ที่อาคารพลศึกษา
  05-01-58แจ้งปรับค่าบริการรถสวัสดิการโรบินสัน
  30-10-57แจ้งยกเลิกให้บริการรถสวัสดิการโรบินสัน
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>            

An historical timeline of Lake Nona

dot-1 dot-2 dot-3 Move Left Move Right
 
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้1627
เมื่อวานนี้2511
สัปดาห์นี้4138
สัปดาห์ที่แล้ว7633
เดือนนี้30231
เดือนที่แล้ว63544
จำนวนผู้ชมทั้งหมด630930
popup
ปิดหน้าต่าง